مهندس مکانیک
طراحی پایه یک
بازرس گاز مهندس عبدالجواد دماوندی

۱-بازرسی لوله کشی گاز ساختمان مسکونی و تجاری و کارگاه و گلخانه و مشعل های صنعتی و مرغداری

۲-طراحی و لوله کشی گاز

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter