مهندس عمران
... پایه ...
سرپرست کارگاه پروژه هتل آوا تنکابن در شرکت آبادگران سامانه

به مدت ۲ سال در سالهای ۸۴ تا ۸۶

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter