مهندس عمران
... پایه ...
سرپرست کارگاه پروژه بنیاد تعاون ناجا

سرپرست کارگاه پروژه ۴۰ واحد مسکونی بنیاد تعاون ناجا در لاهیجان در شرکت پار ساختار گیلارود

بمدت دو سال و نیم طی سالهای ۹۱ و ۹۲

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter