مهندس عمران
... پایه ...
سرپرست کارگاه پروژه هتل حدائق الروضتین عراق

سرپرست کارگاه پروژه هتل حدائق الروضتین عراق در شرکت طراحان آرارات فرات

بمدت دو سال و نیم طی سالهای ۹۵ تا ۹۷

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter