مهندس عمران
... پایه ...
مهندس طراح شرکت تعاونی کیانا سازه شهسوار

بمدت یکسال در سالهای ۸۸ تا ۸۹

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter