مهندس عمران
... پایه ...
ناظر ۳۲۰ واحد مسکن مهر لنگرود

ناظر ۳۲۰ واحد مسکن مهر لنگرود در شرکت مشاوره عمران صنعت سینا

بمدت یکسال در سال ۹۰

پشتیبانی تلگرامی
@mc_supporter